bg-page-header

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

I. ทั่วไป

ยินดีต้อนรับข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการดูแลโดย [บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ประเทศไทย จำกัด] (“ไซม์ ดาร์บี้” หรือ เรา) ในกรณีที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเราซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

คำนิยาม “ท่าน” หมายถึงผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด เงื่อนไข และเนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


II. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ร่วมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) กำหนดแนวทางและวิธีการที่เราจะใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการอัพเดตเพจนี้ ท่านควรจะเข้าเยี่ยมชมเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของพวกเรา ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญ และจะขอความยินยอมของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมหรือได้ยื่นเข้ามาในเว็บไซต์นี้ ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ โดยศูนย์บริการลูกค้า หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

ฮ. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นหรือตามที่จะมีฐานทางกฎหมายให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ ซึ่งรวมถึงการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อสัญญาซึ่งทำไว้ระหว่างท่านและเรา เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายของเรา เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้ความยินยอมของท่าน และตามฐานทางกฎหมายอื่นๆ เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับมาซึ่งประเภทของข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยไม่ว่าจะได้มาจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน

 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ รูปถ่าย การศึกษา ทะเบียนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ตำแหน่งงาน บริษัทที่ท่านทำงานด้วย) ข้อมูลบนบัตรที่ออกให้โดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง) ลายมือชื่อ ใบอนุญาต หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ ของท่าน
 • รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลล์ ไลน์ไอดี บัญชีเฟสบุ๊คหรือโซเชี่ยลมีเดียอื่น หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร รายการบัญชีธนาคาร หนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร สัญญากู้ เช็ค ข้อมูลเครดิต หนี้หรือยอดค้างชำระ และข้อมูลทางการเงินอื่น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ ป้ายทะเบียน รุ่น สี ปีที่ผลิต รายละเอียดประกันภัย ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อยานพาหนะ การซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา และรายละเอียดอื่นของยานพาหนะ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น อินเตอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ข้อมูล telemetry และคุกกี้ (cookies)
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น หมู่เลือด ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ ความเชื่อทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา เช่น สัญญาซื้อขายยานพาหนะ แบบสอบถามลูกค้า เป็นต้น

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม หรือในกรณีที่เราไม่มีฐานทางกฎหมายให้เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วเท่านั้น ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวจะถูกลบโดยทันที หรืออาจถูกประมวลผลได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต แล้วแต่กรณี

2. เราจัดการกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาอย่างไร

ด้วยเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อสัญญาซึ่งทำไว้ระหว่างท่านและเรา เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายของเรา เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้ความยินยอม
ของท่าน และตามฐานทางกฎหมายอื่นๆ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบ และ/หรือการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในยานยนต์ ณ หน่วยงานของราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำบันทึกภายใน ซึ่งรวมถึงการอัพเดตบันทึกการบริการหลังการขายของเรา โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้โดยเรา ตัวแทน ผู้แทน และ/หรือผู้รับเหมาช่วงผู้ให้บริการหลังการขายที่แต่งตั้งโดยเรา เพื่อให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อซ่อมแซม รวมทั้งเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการโดยทั่วไป
 • การปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา
 • การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาใดๆ ที่ได้เข้าทำ หรือที่จะเข้าทำระหว่างท่านและเรา
 • การปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา
 • การเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันของยานพาหนะของผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ผลิตยานพาหนะในต่างประเทศ * และการเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันส่วนต่อขยายของบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
 • การเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้แทน และ/หรือผู้รับเหมาเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดหาหรือทำการตลาดสินค้าและบริการให้แก่ท่าน
 • เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิเคราะห์ เพื่อให้เราสามารถติดตามและปรับปรุงการให้บริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • การดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึงและบันทึกเหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง การติดตามดูแลระบบ อุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง
 • ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้หรือปฏิเสธการให้ความยินยอมกับเรา ซึ่งหากท่านปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เราอาจไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้อง ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ ให้แก่ท่านได้

3. เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครได้บ้าง

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ดังนี้ ผู้ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยก็ได้

บริษัทในเครือของเรา: ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ดอนเมือง (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส จำกัด
 4. บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) จำกัด
 5. บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด และ
 6. บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจว่าจ้างบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอื่น เพื่อให้บริการในนามของเรา หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในความสัมพันธ์ทางธุรกิจแก่คุณ โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (3) ตัวแทนทำวิจัย (4) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (5) ตัวแทนสำรวจข้อมูล (6) ตัวแทนทำการตลาด สื่อโฆษณา และติดต่อสื่อสาร (7) ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (8) ผู้ให้บริการด้านการ
บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง (9) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (10) ศูนย์บริการลูกค้า (11) ผู้ให้บริการประกันภัย และ (12) ธนาคารพาณิชย์ โดยในระหว่างการบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเรา
เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าว และจะไม่มีผู้ให้บริการรายใดได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย ศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกอื่นใดซึ่งเราเชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของเรา

ที่ปรึกษา: ให้รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของเราและโต้แย้ง หรือดำเนินการฟ้องร้องคดีใดๆ
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย: เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

การโอนกิจการ: เราอาจเลือกที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สิน และอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลของลูกค้า เพื่อเป็นการประเมินหรือเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ หากเรา (หรือทรัพย์สินของเรา) ถูกควบรวมหรือเข้าซื้อ หรือหากเราไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมในรูปแบบอื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่จะถูกโอนหรือส่งมอบให้แก่บุคคลภายนอก

เราจะไม่ขาย แจกจ่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลการตลาดทางตรงซึ่งเกี่ยวกับเรา และ/หรือบุคคลภายนอกซึ่งเราเห็นว่าท่านอาจสนใจ

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางนั้นอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับเรา ทั้งนี้ เราอาจดำเนินการและมาตรการใดๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกโอนไปอย่างปลอดภัย และผู้รับข้อมูลได้มีการใช้มาตรฐานการป้องกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้การโอนข้อมูลระหว่างประเทศต้องได้รับความยินยอม

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ซึ่งเราได้รับข้อมูลนั้นมาละเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หลายข้อ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อสุดท้าย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกลบหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้นานขึ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. เราใช้คุกกี้อย่างไร

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่งจะขออนุญาตติดตั้งเข้ากับฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านให้การอนุญาต ไฟล์ดงักล่าวจะถูกเพิ่มเข้าไป และคุกกี้จะช่วยวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์บางเว็บไซต์ คุกกี้ทำให้เว็บแอพพลิเคชั่นสามารถตอบโต้กับท่านเป็นการเฉพาะราย โดยเว็บแอพพลิเคชั่นจะปรับการทำงานของมันให้เข้ากับความต้องการ ความชอบ และไม่ชอบของท่าน โดยรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพใจของท่าน

เราใช้คุกกี้บันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมเพื่อระบุว่าเพจไหนอยู่ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งนี่จะช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า โดยเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ และหลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ

กล่าวโดยรวมแล้ว คุกกี้ช่วยให้เราจัดให้มีบริการเว็บไซต์ที่ดีขึ้น โดยทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่า เพจใดบ้างที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ และเพจใดบ้างที่ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้ คุกกี้ไม่ได้ทำให้เราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่าน นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยกับเรา

ท่านสามารถเลิกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ส่วนใหญ่จะตกลงยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากท่านต้องการ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

7. ลิ้งก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจบรรจุลิ้งก์ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มของเราและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกตามที่ท่านสนใจได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ใช้ลิ้งก์ดังกล่าวเพื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องรับทราบว่า เราไม่มีอำนาจควบคุมลักษณะ เนื้อหา และการสามารถเข้าถึงของเว็บไซต์เหล่านั้น โดยการจัดให้มีลิ้งก์ใดๆ ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ดังกล่าว

ดังนั้น เราไม่อาจรับผิดชอบในการป้องกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่กับเว็บไซต์ดังกล่าว

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายนั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอ
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลใดๆ ที่กระทำขึ้นก่อนที่จะมีการเพิกถอนนั้น
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่เป็นที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด และทำให้เป็นปัจจุบันได้
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ที่มีการจัดระเบียบและอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือไปยังตัวท่านเอง เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการลบหรือระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่า

9. ช่องทางการติดต่อเรา

เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำติชมของท่านเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเรา หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อสอบถามหรือติชมประการใด ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

 1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-476-2222
 2. การส่งอีเมลล์ไปยัง phuntida.ki@simedarby.com
 3. การส่งจดหมายถึงเราไปยังที่อยู่ที่ 298/8 ถนน เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

III. ข้อกำหนดการใช้

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาของเพจต่างๆ ของเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและการใช้ทั่วไปของท่านเท่านั้น โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • เราหรือบุคคลภายนอกไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความมีกาลเทศะ สมรรถนะ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือแสดงบนเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านรับทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาด และเราขอยกเว้นความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดนั้นเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
 • การที่ท่านใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งเราไม่จำต้องรับผิดใดๆ โดยเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าสินค้า การบริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตรงกับความข้อกำหนดเฉพาะของท่าน
 • เว็บไซต์นี้บรรจุเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของหรือเราได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ โดยเนื้อหาดังกล่าวให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบ แผนงาน ลักษณะ รูปแบบ และภาพกราฟฟิก โดยห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เว้นแต่เป็นไปตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
 • ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ได้ทำซ้ำลงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินของเราหรือไม่ได้มีการอนุญาตให้แก่เรา ได้มีการระบุไว้บนเว็บไซต์นี้แล้ว
 • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เรามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือเป็นความผิดทางอาญา
 • เว็บไซต์นี้อาจบรรจุลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว โดยลิ้งก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านเท่านั้น เราไม่รับรองเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา และ/หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ได้เชื่อมโยงไว้
 • ท่านไม่อาจสร้างลิ้งก์มายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราก่อน
 • ให้การใช้เว็บไซต์นี้และข้อโต้แยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งระเทศไทย

IV. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของเว็บไซต์

ข้อมูลที่ถูกบรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แม้ว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมของเว็บไซต์หรือข้อมูล สินค้า การบริการ หรือภาพกราฟฟิกที่อยู่บนเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ดังนั้น ความเชื่อถือที่ท่านมีต่อข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เราไม่จำต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือกำไรอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

แม้ว่าเราพยายามที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เราไม่จำต้องรับผิดชอบและไม่จำต้องรับผิดในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา และ/หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา

เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรุ่น ราคา สี วัสดุ อุปกรณ์ หรือรายละเอียดอื่นใดที่อ้างอิงไว้บนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ อุปกรณ์บางอย่างที่แสดงหรืออ้างอิงไว้บนเว็บไซต์อาจเป็นเพียงตัวเลือกเสริม ซึ่งต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติมต่างหาก กรุณาสอบถามผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตถึงข้อมูลล่าสุดอันเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสนใจและความพร้อมจำหน่ายของสินค้านั้น ก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว


IV. ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงข้อความ ภาพกราฟฟิก โลโก้ รูปสัญลักษณ์ วีดีโอ และรายการบันทึกเสียง) เป็นของเราหรือเราได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด

ห้ามมิให้มีการแจกจ่ายใหม่หรือการทำซ้ำ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม เว้นแต่จะเป็นดังนี้

 • ท่านอาจพิมพ์หรือดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ของท่าน สำหรับการใช้ส่วนตัวและไม่เป็นการพาณิชย์ของท่านเท่านั้น
 • ท่านอาจทำสำเนาเนื้อหาให้แก่บุคคลภายนอก สำหรับการใช้ส่วนตัวและไม่เป็นการพาณิชย์ของบุคคลภายนอกนั้น แต่ท่านจะต้องระบุว่าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา ท่านไม่มีสิทธิปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ แจกจ่าย สร้าง งานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใดๆ (derivative works) จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และท่านไม่มีสิทธิที่จะโอนถ่ายหรือเก็บงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์อื่น หรือในรูปแบบอื่นซึ่งเป็นระบบที่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

Adobe®, Acrobat® and Reader® เป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น – ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.adobe.com.

Microsoft®, Word®, Excel®, PowerPoint®, Windows® and Silverlight™ เป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น – ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.microsoft.com.

WinZip® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WinZip International LLC – ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.winzip.com.

Stay tuned!

Be the first to get exclusive offers and the lastest news from us.

Copyright © 2024 Sime Darby (Thailand) Ltd. All rights reserved.